Algemene voorwaarden Binkie Textielreclame

1. Algemeen

1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten van Binkie Textielreclame, gevestigd te Harderwijk en op alle met Binkie Textielreclame aangegane overeenkomsten. Hiervan wordt slechts afgeweken indien dit schriftelijk wordt vastgelegd en ondertekend door beide partijen.
1.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Binkie Textielreclame uw opdracht mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft ontvangen en schriftelijk of per e-mail heeft geaccepteerd. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de bindende kracht van aanbod en aanvaarding.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Binkie Textielreclame behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden tussentijds te wijzigen.

2. Prijzen

2.1 Alle prijzen zijn in euro’s.
2.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW.
2.3 Borduurkosten, instelkosten en verzendkosten maken geen deel uit van de prijs van het
artikel en worden afzonderlijk geoffreerd, tenzij dit bij het artikel of in de offerte expliciet is vermeld.
2.4 Aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid van het artikel.

3. Betalingen

3.1 Binkie Textiel hanteert gespreide betaling.
3.2 Bij het plaatsen van een bestelling dient vijftig procent (50 %) van het totaalbedrag inclusief BTW te worden overgemaakt naar NL85 ABNA 0598 5223 01 t.n.v. Binkie Textiel te Harderwijk. De bestelling wordt uigevoerd na ontvangst van dit bedrag.
3.3 Bij ontvangst in de winkel dient de resterende 50 % van het totaalbedrag inclusief BTW à contant of per pintransactie te worden voldaan.

4. Levering artikelen

4.1 Geleverde artikelen kunnen door diverse oorzaken, zoals de beschikbaarheid van artikelen en garens, in kleur of model een geringe afwijking hebben ten opzichte van eventuele voorbeelden.

5. Door opdrachtgever aangeleverd textiel

5.1 Het borduren van de door de opdrachtgever aangeleverde textiel gebeurt uitdrukkelijk op risico van de opdrachtgever. Uiteraard besteden wij de uiterste zorg aan de afwerking van de artikelen.
- 2 -
5.2 Binkie Textielreclame kan om geen enkele reden verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit van hetgeen met dit textiel moet worden vervaardigd en evenmin voor beschadigingen etcetera.
5.3 Indien de door de opdrachtgever aangeleverde artikelen gezamenlijk een grotere partij van dezelfde artikelen vormen, verwachten wij dat de opdrachtgever één extra artikel meelevert als proefexemplaar. Bij grotere partijen kan een verlies optreden van maximaal 10 % van die partij.

6. Digitaliseren

6.1 De door Binkie Textielreclame vervaardigde borduurpatronen blijven eigendom van Binkie Textielreclame.7. Annulering

7.1 Bij annulering van de overeenkomst zal de opdrachtgever alle de door Binkie Textielreclame gemaakte kosten aan arbeidsloon, bestelde materialen en bijkomende kosten vergoeden.
7.2 Binkie Textielreclame behoudt zich daarnaast het recht voor om alle uit de annulering voortvloeiende schade en kosten in rekening te brengen.

8. Bedenktijd

8.1 Wettelijk geldt na een bestelling via internet of op beurzen een bedenktijd van zeven dagen. Na bestelling via internet krijgt de opdrachtgever via de e-mail een opdrachtbevestiging met de exacte kostenberekening en betaalinstructies. Gezien het unieke karakter van elke opdracht achten wij de opdracht na ontvangst van de eerste betaling (conform art. 3.2) definitief en kan deze niet meer zonder consequenties worden ingetrokken.

9. Leveringstermijn en aflevering

9.1 Bestellingen worden in behandeling genomen nadat de eerste betaling -conform artikel 3.2 hier voornoemd- is voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Bij de opdrachtbevestiging wordt tevens aangegeven binnen welke termijn en op welke wijze de bestelling wordt afgeleverd.
9.2 Dit laat echter onverlet dat de door Binkie Textielreclame opgegeven levertijden en
–termijnen altijd bij benadering zijn en niet als fatale termijnen worden beschouwd, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Binkie Textielreclame alsdan van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een ingebrekestelling vereist. Alle door Binkie Textielreclame opgegeven leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het uitbrengen van de offerte of de totstandkoming van de overeenkomst bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen maar zijn nadrukkelijk niet bindend, zodat overschrijding van die termijnen door welke oorzaak dan ook, Binkie Textielreclame in geen enkel geval tot vergoeding van de daardoor geleden schade verplicht.
9.3 Bij aflevering middels verzending is Binkie Textielreclame slechts aansprakelijk tot aan de aflevering bij de vervoerder.
- 3 -
9.4 Binkie Textielreclame is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de bestelling tijdens de verzending. Binkie Textielreclame kan tegen meerprijs het pakket voor u verzekeren.

10. Verzendkosten

10.1 Verzendkosten zijn afhankelijk van de omvang van de bestelling en het bezorgadres.

11 Geldigheidsduur Offerte

11.1 Binkie Textielreclame behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen.
11.2 Indien een offerte met prijsopgave is gedaan, blijft deze prijsopgave geldig
gedurende 21 (eenentwintig) aaneengesloten dagen na het verzenden van de schriftelijke offerte of het mailbericht met de offerte. Na het verstrijken van die periode zonder reactie van de opdrachtgever is Binkie Textielreclame niet meer verplicht de artikelen of de borduurwerken te leveren voor de geoffreerde prijs.

12 Aansprakelijkheid & Klachten

12.1 De opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te controleren of de afwerking
van de opdracht aan de overeenkomst voldoet. Indien dat niet het geval is dient u Binkie Textielreclame binnen 3 (drie) werkdagen schriftelijk of per e-mail hiervan op de hoogte te stellen. Als de klacht gegrond is zijn de verzendkosten van retourneren voor de rekening van Binkie Textielreclame. In alle andere gevallen zijn de retourkosten voor rekening van de opdrachtgever.
12.2 Geringe, in de handel toelaatbare afwijkingen in de kleur, afwerking of maat zijn
geen gegronde reden voor retourneren.
12.3 Binkie Textielreclame is niet aansprakelijk voor fouten in de door de opdrachtgever
aangeleverde bestanden of teksten.
12.4 Binkie Textielreclame is niet aansprakelijk voor schade door verkeerd of oneigenlijk
gebruik of behandeling van het borduurwerk. Het wassen van het borduurwerk is
gegarandeerd tot 95 % en zal bij normale wasbeurten dan ook altijd mooi blijven.
12.5 Binkie Textielreclame aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door de
opdrachtgever aangeleverde zaken die inbreuk maken op het recht van derden. Dit is
geheel ter verantwoording van de opdrachtgever.
12.6 Binkie Textielreclame behoudt zicht het recht voor een opdracht te weigeren zonder
opgaaf van reden.

13 Overmacht

13.1 Als Binkie Textielreclame door overmacht niet aan de overeengekomen
verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen zonder gerechtelijke tussenkomst opgeschort voor de duur van de overmachttoestand, dan wel door de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Binkie Textielreclame tot enige schadeloosstelling gehouden is. Binkie Textielreclame zal in dat geval een oplossing zoeken die tot een goede afhandeling van de opdracht zal leiden.
- 4 -

Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Binkie Textielreclame partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Algemene voorwaarden versie 1.0 Binkie Textielreclame, 1 juli 2014

Bedrijfskleding business
Bedrijfskleding horeca
Bedrijfskleding Healthcare
Bedrijfskleding workwear